Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực không âm thỏa mãn a+b+c=3. Chứng minh rằng

Cho a, b, c là các số thực không âm thỏa mãn a+b+c=3. Chứng minh rằng 1 over open parentheses 1 plus square root of a b end root close parentheses squared plus 1 over open parentheses 1 plus square root of b c end root close parentheses squared plus 1 over open parentheses 1 plus square root of c a end root close parentheses squared greater or equal than 3 over 4

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải bất phương trình x 2 − 5 x + 6 ≥ 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG