Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực đôi một khác nhau thuộc [0; 2]. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P = ( a − b ) 2 1 ​ + ( b − c ) 2 1 ​ + ( c − a ) 2 1 ​

Cho a, b, c là các số thực đôi một khác nhau thuộc [0; 2]. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 

R. Roboctvx57

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Không mất tính tổng quát giả sử 2 ≥ a ≥ b ≥ c ≥ 0 . Sử dụng AM - GM: + ⎩ ⎨ ⎧ ​ ( a − b ) 2 1 ​ + ( a − b ) + ( a − b ) ≥ 3 3 ( a − b ) 2 1 ​ . ( a − b ) . ( a − b ) ​ = 3 ( b − c ) 2 1 ​ + ( b − c ) + ( b − c ) ≥ 3 3 ( b − c ) 2 1 ​ . ( b − c ) . ( b − c ) ​ = 3 ​ ⇒ ( a − b ) 2 1 ​ + ( b − c ) 2 1 ​ + 2 ( a − c ) ≥ 6 ⇒ P ≥ ( a − c ) 2 1 ​ − 2 ( a − c ) + 6 Vì 2 ≥ a ≥ b ≥ c ≥ 0 n e ^ n 0 < a − c ≤ 2 ⇒ P ≥ 2 2 1 ​ − 2.2 + 6 = 4 9 ​ Vậy giá trị nhỏ nhất của P là 4 9 ​ , đạt được tại a = 2, b = 1, c = 0 và các hoán vị

Không mất tính tổng quát giả sử . Sử dụng AM - GM:

 

Vậy giá trị nhỏ nhất của P là , đạt được tại a = 2, b = 1, c = 0 và các hoán vị

1

Câu hỏi tương tự

Cho { a , b , c ≥ 0 Min { a ; b } > 0 ​ . Chứng minh rằng: 3 a + b a ​ ​ + 4 4 a + b b ​ ​ ≥ 1 ( 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG