Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a,b,c là các số thực dương thoả mãn điều kiện a + b + c = 4 3 ​ ab c . Chứng min h rằng a + 2 a ​ + b + 2 b ​ + c + 2 c ​ = 2 3 ​

Cho a,b,c là các số thực dương thoả mãn điều kiện .

Chứng minh rằng 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bất đẳng thức đã cho tương đương với: ab + bc +ca 3 12 . Bất đẳng thức đúng vì ab 1 ​ + b c 1 ​ + c a 1 ​ + ab + b c + c a 9 ​ = ab + b c + c a 3 12 . Bất đẳng thức được chứng minh. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a = b = c = 2 .

Bất đẳng thức đã cho tương đương với: ab + bc +ca3 12.

Bất đẳng thức đúng vì .

Bất đẳng thức được chứng minh. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a = b = c = 2.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị là đường cong như hình bên. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình có nhiều nghiệm thực nhất.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG