Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a+b+c=1. Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a+b+c=1. Chứng minh rằng: a over c plus b over a plus c over b plus cube root of a b c end root greater or equal than fraction numerator 10 over denominator 9 open parentheses a squared plus b squared plus c squared close parentheses end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho { a , b , c ≥ 0 Min { a ; b } > 0 ​ . Chứng minh rằng: 3 a + b a ​ ​ + 4 4 a + b b ​ ​ ≥ 1 ( 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG