Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương bất kỳ. Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số thực dương bất kỳ. Chứng minh rằng: square root of fraction numerator a plus b over denominator a plus b plus c end fraction end root plus square root of fraction numerator c plus b over denominator a plus b plus c end fraction end root plus square root of fraction numerator a plus c over denominator a plus b plus c end fraction end root less or equal than square root of 6

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho { a , b , c ≥ 0 a + b + c = 3 ​ . Chứng minh a ​ + b ​ + c ​ ≥ ab + bc + ca ( 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG