Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a+b+c = 3 . Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a+b+c = 3. Chứng minh rằng: 1 over a squared plus 1 over b squared plus 1 over c squared plus fraction numerator 2 open parentheses a squared plus b squared plus c squared close parentheses over denominator 3 end fraction greater or equal than 5

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho { a , b , c ≥ 0 a + b + c = 3 ​ . Chứng minh a ​ + b ​ + c ​ ≥ ab + bc + ca ( 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG