Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn abc = 1. Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn abc = 1. Chứng minh rằng: fraction numerator 1 over denominator a squared plus 2 b squared plus 3 end fraction plus fraction numerator 1 over denominator b squared plus 2 c squared plus 3 end fraction plus fraction numerator 1 over denominator c squared plus 2 a squared plus 3 end fraction less or equal than 1 half

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Xác định m để tam thức luôn âm với mọi x: m x 2 − m x − 5

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG