Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn . Chứngminh rằng:

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn 1 over a plus 1 over b plus 1 over c equals 3 . Chứng minh rằng:square root of a plus b end root plus square root of b plus c end root plus square root of c plus a end root greater or equal than 3 square root of 2

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Biểu thức , với mọi giá trị của a, b, c > 0. Mệnh đề nào sau đây đúng? A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG