Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a+b+c = abc . Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a+b+c = abc. Chứng minh rằng: fraction numerator b over denominator a square root of b squared plus 1 end root end fraction plus fraction numerator c over denominator b square root of c squared plus 1 end root end fraction plus fraction numerator a over denominator c square root of a squared plus 1 end root end fraction greater or equal than 3 over 2

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho { a , b , c ≥ 0 Min { a ; b } > 0 ​ . Chứng minh rằng: 3 a + b a ​ ​ + 4 4 a + b b ​ ​ ≥ 1 ( 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG