Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn . Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãna b greater or equal than 12 comma space b c greater or equal than 8. Chứng minh rằng: a plus b plus c plus 2 open parentheses fraction numerator 1 over denominator a b end fraction plus fraction numerator 1 over denominator b c end fraction plus fraction numerator 1 over denominator c a end fraction close parentheses plus fraction numerator 8 over denominator a b c end fraction greater or equal than 121 over 12

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Xét tam thức bậc hai f(x)=a x 2 +bx+c có Δ= b 2 −4ac. Khi f(x)<0,∀x∈R khi và chỉ khi:

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG