Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương bất kì. Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số thực dương bất kì. Chứng minh rằng: fraction numerator 1 over denominator a open parentheses b plus 1 close parentheses end fraction plus fraction numerator 1 over denominator b open parentheses c plus 1 close parentheses end fraction plus fraction numerator 1 over denominator c open parentheses a plus 1 close parentheses end fraction greater or equal than fraction numerator 3 over denominator cube root of a b c end root open parentheses 1 plus cube root of a b c end root close parentheses end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho biểu thức f(x)= ( x + 1 ) ( 2 − x ) ​ +2. Tập hợp tất cả các giá trị của x thỏa mãn bất phương trình a.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG