Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a+b+c=3. Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a+b+c=3. Chứng minh rằng: square root of fraction numerator a plus b over denominator c plus a b end fraction end root plus square root of fraction numerator b plus c over denominator a plus b c end fraction end root plus square root of fraction numerator c plus a over denominator b plus c a end fraction end root greater or equal than 3

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn abc=1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG