Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn abc = 1. Chứng minh: 2 ( a 2 + b 2 + c 2 ) + 12 ≥ 3 ( a + b + c ) + 3 ( ab + bc + ca ) ( 1 )

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn abc = 1. Chứng minh:

R. Roboctvx57

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( 1 ) ⇔ ( p 2 − 2 q ) + 12 ≥ 13 p + 3 q ⇔ 2 p 2 − 3 p − 7 q + 12 ≥ 0 ( 2 ) Theo bất đẳng thức Schur ta có: p 3 + 9 r ≥ 4 pq ⇔ 4 q p 3 + 9 r ​ = 4 q p 3 + 9 ​ Từ đó suy ra (2) được chứng minh nếu ta chứng minh được bất đẳng thức: 2 p 2 − 3 p − 4 p 7 ( p 3 + 9 ) ​ + 12 ≥ 0 ⇔ 4 p ( p − 3 ) ( p 2 − 9 p + 21 ) ​ ≥ 0 ⇔ p ≥ 3 Ta có: p = a + b + c ≥ 3 2 abc ​ = 3 ⇒ ( đ pcm ) Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a=b=c=1

Theo bất đẳng thức Schur ta có: 

Từ đó suy ra (2) được chứng minh nếu ta chứng minh được bất đẳng thức:

Ta có: 

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a=b=c=1

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh: 1 + xln ( x + 1 + x 2 ​ ) ≥ 1 + x 2 ​ , ∀ x ∈ R

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG