Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn . Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a b c greater or equal than 1. Chứng minh rằng: fraction numerator 1 over denominator a to the power of 4 plus b cubed plus c squared end fraction plus fraction numerator 1 over denominator b to the power of 4 plus c cubed plus a squared end fraction plus fraction numerator 1 over denominator c to the power of 4 plus a cubed plus b squared end fraction less or equal than 1

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Với a, b là các số thực dương thay đổi. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức S = ( a + b ) ( a 2 − ab + 2 b 2 ​ 1 ​ + b 2 − ab + 2 a 2 ​ 1 ​ )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG