Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a+b+c=3. Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn  a+b+c=3. Chứng minh rằng: fraction numerator 1 over denominator 4 a squared plus b squared plus c squared end fraction plus fraction numerator 1 over denominator a squared plus 4 b squared plus c squared end fraction plus fraction numerator 1 over denominator a squared plus b squared plus 4 c squared end fraction less or equal than 1 half

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

4

Câu hỏi tương tự

Xét tam thức bậc hai f(x)=a x 2 +bx+c có Δ= b 2 −4ac. Khi f(x)<0,∀x∈R khi và chỉ khi:

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG