Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a,b,c là các số thực dương thoả mãn điều kiện a 2 + b 2 + c 2 = 3 . Chứng minh rằng b 2 + 3 ​ a 3 ​ + c 2 + 3 ​ b 3 ​ + a 2 + 3 ​ c 3 ​ = 2 3 ​

Cho a,b,c là các số thực dương thoả mãn điều kiện .

Chứng minh rằng 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Sử dụng bất đẳng thức AM – GM cho 3 số dương ta có b 2 + 3 ​ a 3 ​ + b 2 + 3 ​ a 3 ​ + 8 b 2 + 3 ​ = 2 3 ​ a 2 c 2 + 3 ​ b 3 ​ + c 2 + 3 ​ b 3 ​ + 8 c 2 + 3 ​ = 2 3 ​ b 2 a 2 + 3 ​ c 3 ​ + a 2 + 3 ​ c 3 ​ + 8 a 2 + 3 ​ = 2 3 ​ c 2 . Cộng theo vế 3 bất đẳng thức trên và kết hợp với điều kiện a 2 +b 2 +c 2 = 3 ta có ngay điều phải chứng minh. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a = b = c = 1 .

Sử dụng bất đẳng thức AM – GM cho 3 số dương ta có

.

Cộng theo vế 3 bất đẳng thức trên và kết hợp với điều kiện a2 +b2 +c2 = 3 ta có ngay điều phải chứng minh. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a = b = c = 1.

1

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu giá trị nguyên m để phương trình ( 8 sin 3 x − m ) 3 = 162 sinx + 27 m có nghiệm thỏa mãn 0 < x < 3 π ​ ?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG