Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a + b + c = 3 . Chứng minh rằng c a 3 b 3 ​ + a b 3 c 3 ​ + b c 3 a 3 ​ ≥ 3 ab c

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn . Chứng minh rằng

R. Roboctvx75

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Áp dụng bất đẳng thức CôSi, ta có c a 3 b 3 ​ + a b 3 c 3 ​ ≥ 2 c a 3 b 3 ​ ⋅ a b 3 c 3 ​ ​ = 2 b 3 a c Tương tự, ta có a b 3 c 3 ​ + b c 3 a 3 ​ ≥ 2 ab c 3 v a ˋ b c 3 a 3 ​ + c a 3 b 3 ​ ≥ 2 a 3 b c Cộng vế theo vế các bất đẳng thức trên, ta được Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a = b = c = 1.

Áp dụng bất đẳng thức CôSi, ta có

Tương tự, ta có 

Cộng vế theo vế các bất đẳng thức trên, ta được

2 open parentheses fraction numerator a cubed b cubed over denominator c end fraction plus fraction numerator b cubed c cubed over denominator a end fraction plus fraction numerator c cubed a cubed over denominator b end fraction close parentheses greater or equal than 2 a b c open parentheses a squared plus b squared plus c squared close parentheses not stretchy left right double arrow fraction numerator a cubed b cubed over denominator c end fraction plus fraction numerator b cubed c cubed over denominator a end fraction plus fraction numerator c cubed a cubed over denominator b end fraction greater or equal than 3 a b c

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a = b = c = 1.

1

Câu hỏi tương tự

Giải các bất phương trình b) 1+ 3 ( 1 + 2 x ) ​ ≤ 6 ( 2 x − 1 ) ​

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG