Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a+b+c=1. Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a+b+c=1. Chứng minh rằng: fraction numerator b c over denominator square root of a plus b c end root end fraction plus fraction numerator c a over denominator square root of b plus c a end root end fraction plus fraction numerator a b over denominator square root of c plus a b end root end fraction less or equal than 1 half

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho 4 số dương a, b, c, d. CHứng minh rằng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG