Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương tùy ý. Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số thực dương tùy ý. Chứng minh rằng: a to the power of 4 plus b to the power of 4 plus c to the power of 4 greater or equal than open parentheses fraction numerator a plus 3 b over denominator 4 end fraction close parentheses to the power of 4 plus open parentheses fraction numerator b plus 3 c over denominator 4 end fraction close parentheses to the power of 4 plus open parentheses fraction numerator c plus 3 a over denominator 4 end fraction close parentheses to the power of 4

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b là các số nguyên dương. Chứng minh rằng ab ( ab ) ab − 1 + a a − 1 ⋅ b b ​ a ab a − 1 ​ + 1 ⋅ b a 1 ​ ​ + ab ( ab ) ab − 1 + a a ⋅ b b − 1 ​ b ab b − 1 ​ + 1 ⋅ a b 1 ​ ​ ⩾ 1

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG