Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a+b+c= 3. Chứng minh rằng;

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a+b+c = 3. Chứng minh rằng; fraction numerator a cubed over denominator a squared plus 3 a b plus b squared end fraction plus fraction numerator b cubed over denominator b squared plus 3 b c plus c squared end fraction plus fraction numerator c cubed over denominator c squared plus 2 c a plus a squared end fraction greater or equal than 3 over 5

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c là các số thực thỏa mãn abc = 1. chứng minh rằng:

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG