Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương bất kì. Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số thực dương bất kì. Chứng minh rằng: fraction numerator 1 over denominator a left parenthesis b plus 1 right parenthesis end fraction plus fraction numerator 1 over denominator b left parenthesis c plus 1 right parenthesis end fraction plus fraction numerator 1 over denominator c left parenthesis a plus 1 right parenthesis end fraction greater or equal than fraction numerator 3 over denominator cube root of a b c end root left parenthesis 1 plus cube root of a b c end root right parenthesis end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho x , y , z > 0 và xét ba bất đẳng thức (I) x 3 + y 3 + z 3 ≥ 3 x yz ; (II) x 1 ​ + y 1 ​ + z 1 ​ ≤ x + y + z 9 ​ ; (III) y x ​ + z y ​ + x z ​ ≥ 3 .Bất đẳng thức nào là đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG