Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương tùy ý. Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số thực dương  tùy ý. Chứng minh rằng: a over open parentheses b plus c close parentheses squared plus b over open parentheses c plus a close parentheses squared plus c over open parentheses a plus b close parentheses squared greater or equal than fraction numerator 9 over denominator 4 open parentheses a plus b plus c close parentheses end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho biểu thức f(x)= ( x + 1 ) ( 2 − x ) ​ +2. Tập hợp tất cả các giá trị của x thỏa mãn bất phương trình a.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG