Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a+b+c+2 = abc . Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a+b+c+2 = abcChứng minh rằng: 2 open parentheses square root of a b end root plus square root of b c end root plus square root of c a end root close parentheses less or equal than a plus b plus c plus 6

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a+ b+ c= 6 . Chứng minh rằng:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG