Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương tùy ý. Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số thực dương tùy ý. Chứng minh rằng: fraction numerator a cubed b over denominator a to the power of 4 plus a squared b squared plus b to the power of 4 end fraction plus fraction numerator b cubed c over denominator b to the power of 4 plus c squared b squared plus c to the power of 4 end fraction plus fraction numerator c cubed a over denominator c to the power of 4 plus a squared c squared plus a to the power of 4 end fraction less or equal than 1

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Biểu thức , với mọi giá trị của a, b, c > 0. Mệnh đề nào sau đây đúng? A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG