Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a+b+c=3. Chứng minh rằng;

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a+b+c=3. Chứng minh rằng; fraction numerator a over denominator a cubed plus b squared plus c end fraction plus fraction numerator b over denominator b cubed plus c squared plus a end fraction plus fraction numerator c over denominator c cubed plus a squared plus b end fraction less or equal than 1

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho 4 số dương a, b, c, d. CHứng minh rằng

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG