Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a,b,c là các số thực dương thoả mãn điều kiện a + b + c = 3 . Chứng minh rằng a + 3 b 1 ​ + b + 3 c 1 ​ + c + 3 a 1 ​ = a + 3 1 ​ + b + 3 1 ​ + c + 3 1 ​

Cho a,b,c là các số thực dương  thoả mãn điều kiện a + b + c = 3 .

Chứng minh rằng

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Sử dụng bất đẳng thức x 1 ​ + y 1 ​ = x + y 4 ​ ta có a + 3 b 1 ​ + c + 3 1 ​ = a + 3 b + c + 3 4 ​ = b + 3 2 ​ . Tương tự ta có b + 3 c 1 ​ + a + 3 1 ​ = a + b + 3 c + 3 4 ​ = c + 3 2 ​ . Cộng theo vế 3 bất đẳng thức trên ta có điều phải chứng minh. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a = b = c = 1 .

Sử dụng bất đẳng thức ta có .

  Tương tự ta có .

Cộng theo vế 3 bất đẳng thức trên ta có điều phải chứng minh. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a = b = c = 1.

1

Câu hỏi tương tự

Tìm nguyên hàm J = ∫ x 2 cos ( 2 x ) d x

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG