Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương tùy ý. Chứng minh rằng

Cho a, b, c là các số thực dương tùy ý. Chứng minh rằng square root of open parentheses a squared b plus b squared c plus c squared a close parentheses open parentheses a b squared plus b c squared plus c a squared close parentheses end root greater or equal than a b c plus cube root of open parentheses a cubed plus a b c close parentheses open parentheses b cubed plus a b c close parentheses open parentheses c cubed plus a b c close parentheses end root

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình nghiệm đúng với mọi là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG