Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương tùy ý. Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số thực dương tùy ý. Chứng minh rằng: open parentheses 1 plus a cubed close parentheses open parentheses 1 plus b cubed close parentheses open parentheses 1 plus c cubed close parentheses greater or equal than open parentheses 1 plus a b squared close parentheses open parentheses 1 plus b c squared close parentheses open parentheses 1 plus c a squared close parentheses

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c là các số thực thỏa mãn abc = 1. chứng minh rằng:

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG