Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương bất kì. Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số thực dương bất kì. Chứng minh rằng: fraction numerator a b over denominator a plus 3 b plus 2 c end fraction plus fraction numerator b c over denominator b plus 3 c plus 2 a end fraction plus fraction numerator c a over denominator c plus 3 a plus 2 b end fraction less or equal than fraction numerator a plus b plus c over denominator 6 end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Số nghiệm nguyên dương của bất phương trình là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG