Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a+b+c=1.Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a+b+c=1. Chứng minh rằng: fraction numerator a b over denominator 1 minus c squared end fraction plus fraction numerator b c over denominator 1 minus a squared end fraction plus fraction numerator c a over denominator 1 minus b squared end fraction less or equal than 3 over 8

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình nghiệm đúng với mọi là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG