Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a+b+c=3. Chứng minh rằng

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a+b+c=3. Chứng minh rằng fraction numerator a to the power of 4 over denominator open parentheses b plus c close parentheses open parentheses b squared plus c squared close parentheses end fraction plus fraction numerator b to the power of 4 over denominator open parentheses a plus c close parentheses open parentheses a squared plus c squared close parentheses end fraction plus fraction numerator c to the power of 4 over denominator open parentheses b plus a close parentheses open parentheses b squared plus a squared close parentheses end fraction greater or equal than 3 over 4

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c là các số thực thỏa mãn abc = 1. chứng minh rằng:

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG