Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn . Chứng minh rằng

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a squared plus b squared plus c squared equals 3. Chứng minh rằng fraction numerator a squared b squared plus 7 over denominator open parentheses a plus b close parentheses squared end fraction plus fraction numerator c squared b squared plus 7 over denominator open parentheses c plus b close parentheses squared end fraction plus fraction numerator a squared c squared plus 7 over denominator open parentheses a plus c close parentheses squared end fraction greater or equal than 6

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho 4 số dương a, b, c, d. CHứng minh rằng

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG