Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a+b+c=3. Chứng minh rằng

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a+b+c=3. Chứng minh rằng fraction numerator a squared over denominator b squared plus 1 end fraction plus fraction numerator b squared over denominator c squared plus 1 end fraction plus fraction numerator c squared over denominator a squared plus 1 end fraction greater or equal than 3 over 2

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình nghiệm đúng với mọi là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG