Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương tùy ý. Chứng minh rằng

Cho a, b, c là các số thực dương tùy ý. Chứng minh rằng fourth root of open parentheses 1 plus 1 over a close parentheses to the power of 4 plus open parentheses 1 plus 1 over b close parentheses to the power of 4 plus open parentheses 1 plus 1 over c close parentheses to the power of 4 end root minus fourth root of 3 greater or equal than fraction numerator fourth root of 243 over denominator 2 plus a b c end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho biểu thức f(x)= ( x + 1 ) ( 2 − x ) ​ +2. Tập hợp tất cả các giá trị của x thỏa mãn bất phương trình a.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG