Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương tùy ý. Chứng minh rẳng:

Cho a, b, c là các số thực dương tùy ý. Chứng minh rẳng: fraction numerator square root of a b end root over denominator c plus 3 square root of a b end root end fraction plus fraction numerator square root of b c end root over denominator a plus 3 square root of b c end root end fraction plus fraction numerator square root of c a end root over denominator b plus 3 square root of c a end root end fraction less or equal than 3 over 4

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh: a 3 + ( b + c ) 3 a 3 ​ ​ + b 3 + ( c + a ) 3 b 3 ​ ​ + c 3 + ( a + b ) 3 c 3 ​ ​ ≥ 1 , ∀ a , b , c > 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG