Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn: . Chứng minh rằng: (a+ b-c)(b + c-a)(c+a-b) 1

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn: a plus b plus c equals 1 over a plus 1 over b plus 1 over cChứng minh rằng:

 (a+ b-c)(b + c-a)(c+a-b) less or equal than 1

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Xét các số thực dươngx,y,zthỏa mãn điều kiệnx+y+z=1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG