Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện . Chứng minh rằng

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện  a squared b squared plus b squared c squared plus c squared a squared greater or equal than a squared b squared c squaredChứng minh rằng fraction numerator a squared b squared over denominator c cubed open parentheses a squared plus b squared close parentheses end fraction plus fraction numerator c squared b squared over denominator a cubed open parentheses c squared plus b squared close parentheses end fraction plus fraction numerator a squared c squared over denominator b cubed open parentheses a squared plus c squared close parentheses end fraction greater or equal than fraction numerator square root of 3 over denominator 2 end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho các số thực a, b, c > 0. Chứng minh: a 2 + bc a ( b + c ) ​ ​ + b 2 + ca b ( c + a ) ​ ​ + c 2 + ab c ( a + b ) ​ ​ ≤ ≤ ( a ​ + b ​ + c ​ ) ( a ​ 1 ​ + b ​ 1 ​ + c ​ 1 ​ ) ​ ( 1 )

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG