Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a+b+c=1. Chứng minh rằng

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a+b+c=1. Chứng minh rằng fraction numerator a b over denominator square root of open parentheses 1 minus c close parentheses cubed open parentheses 1 plus c close parentheses end root end fraction plus fraction numerator b c over denominator square root of open parentheses 1 minus a close parentheses cubed open parentheses 1 plus a close parentheses end root end fraction plus fraction numerator c a over denominator square root of open parentheses 1 minus b close parentheses cubed open parentheses 1 plus b close parentheses end root end fraction less or equal than fraction numerator 3 square root of 2 over denominator 8 end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Nếu và thì bất đẳng thức nào sau đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG