Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn . Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn square root of a squared plus b squared end root plus square root of b squared plus c squared end root plus square root of c squared plus a squared end root equals 3 square root of 2Chứng minh rằng: fraction numerator a squared over denominator b plus c end fraction plus fraction numerator b squared over denominator c plus a end fraction plus fraction numerator c squared over denominator a plus b end fraction greater or equal than 3 over 2

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình nghiệm đúng với mọi là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG