Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương tùy ý. Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số thực dương tùy ý. Chứng minh rằng: fraction numerator 1 over denominator a plus b end fraction plus fraction numerator 1 over denominator b plus c end fraction plus fraction numerator 1 over denominator c plus a end fraction plus fraction numerator 1 over denominator cube root of a b c end root end fraction greater or equal than fraction numerator left parenthesis a plus b plus c plus cube root of a b c end root right parenthesis squared over denominator left parenthesis a plus b right parenthesis left parenthesis b plus c right parenthesis left parenthesis c plus a right parenthesis end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c là ba số thực dương thỏa mãn a + b + c = a ​ + b ​ + c ​ = 2 Chứng minh rằng: 1 + a a ​ ​ + 1 + b b ​ ​ + 1 + c c ​ ​ = ( 1 + a ) ( 1 + b ) ( 1 + c ) ​ 2 ​ . ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG