Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương thay đổi thỏa mãn a+b+c=3. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Cho a, b, c là các số thực dương thay đổi thỏa mãn a+b+c=3. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P equals a squared plus b squared plus c squared plus fraction numerator a b plus b c plus c a over denominator a squared b plus b squared c to the power of blank plus c squared a to the power of blank end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng ∀ a , b , c ≥ 0 ta có bất đẳng thức sau luôn đúng: S = 5 a 5 + b 5 ​ + 5 b 5 + c 5 ​ + 5 c 5 + a 5 ​ ≥ 5 2 ​ ( a + b + c )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG