Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn . Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a squared plus b squared plus c squared equals 3. Chứng minh rằng: a over b plus b over c plus c over a plus a plus b plus c greater or equal than 6

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = ( x + 3 ) ( x − 1 ) là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG