Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn ab+bc+ca = 3 . Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn ab+bc+ca = 3. Chứng minh rằng: fraction numerator 1 over denominator 4 a squared plus 3 end fraction plus fraction numerator 1 over denominator 4 b squared plus 3 end fraction plus fraction numerator 1 over denominator 4 c squared plus 3 end fraction greater or equal than 3 over 7

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình nghiệm đúng với mọi là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG