Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a,b, c là cácsố thực dương khác 1. Hình vẽ bên là đồ thị hàm số , , Khẳng định nào sau đây là đúng ?

Cho a,b, c là các số thực dương khác 1. Hình vẽ bên là đồ thị hàm số begin mathsize 18px style y equals log subscript a x end stylebegin mathsize 18px style y equals log subscript b x end stylebegin mathsize 18px style y equals log subscript c x end styleKhẳng định nào sau đây là đúng ?

  1. a<b<c

  2. a<c<b

  3. b<a<c

  4. b>a>c

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Do và là hai hàm đồng biến nên b,c&gt;1. Do nghịch biến nên 0&lt;a&lt;1 . Vậy a bé nhất. Mặt khác: Lấy , khi đó tồn tại để:

Do  begin mathsize 18px style y equals log subscript b x end style và begin mathsize 18px style y equals log subscript c x end style  là hai hàm đồng biến nên b,c>1.

Do begin mathsize 18px style y equals log subscript a x end style  nghịch biến nên 0<a<1 . Vậy a bé nhất.

Mặt khác: Lấy begin mathsize 18px style y equals m end style , khi đó tồn tại begin mathsize 18px style x subscript 1 comma x subscript 2 greater than 0 end style  để:

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho lo g a ​ b = 2 ; lo g a ​ c = 3 . Tính Q = lo g a ​ ( b 3 c ) .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG