Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a+ b+ c= 6 . Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a+ b+ c= 6. Chứng minh rằng: fraction numerator a over denominator square root of b cubed plus 1 end root end fraction plus fraction numerator b over denominator square root of c cubed plus 1 end root end fraction plus fraction numerator c over denominator square root of a cubed plus 1 end root end fraction greater or equal than 2

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho ,giá trị lớn nhất của bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG