Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương tùy ý. Chứng minh rằng

Cho a, b, c là các số thực dương tùy ý. Chứng minh rằng fraction numerator open parentheses 2 a plus b plus c close parentheses squared over denominator 2 a squared plus open parentheses b plus c close parentheses squared end fraction plus fraction numerator open parentheses a plus 2 b plus c close parentheses squared over denominator 2 b squared plus open parentheses a plus c close parentheses squared end fraction plus fraction numerator open parentheses a plus b plus 2 c close parentheses squared over denominator c a squared plus open parentheses a plus b close parentheses squared end fraction less or equal than 8

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng: 2 2 1 ​ + 3 2 1 ​ + ... + 10 0 2 1 ​ < 1

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG