Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương thoả mãn abc=1. Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số thực dương thoả mãn abc=1. Chứng minh rằng: open parentheses a minus 1 plus 1 over b close parentheses open parentheses b minus 1 plus 1 over c close parentheses open parentheses c minus 1 plus 1 over a close parentheses less or equal than 1

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Suy luận nào sau đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG