Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn . Chứng minh rằng

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a cubed plus b cubed plus c cubed equals 3. Chứng minh rằng a over open parentheses b plus c close parentheses to the power of 4 plus b over open parentheses a plus c close parentheses to the power of 4 plus c over open parentheses b plus a close parentheses to the power of 4 greater or equal than 3 over 16

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Xét các số thực a, b, c không âm, khác 1 và thỏa mãn a + b + c = 1 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = a + b c 1 ​ + b + a c 1 ​ + ( a + b ) ( 4 + 5 c )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG