Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn ab+bc+ca = abc . Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn ab+bc+ca = abc. Chứng minh rằng: a over b squared plus b over c squared plus c over a squared greater or equal than 3 open parentheses 1 over a squared plus 1 over b squared plus 1 over c squared close parentheses

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Số nghiệm nguyên dương của bất phương trình là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG