Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương. Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số thực dương. Chứng minh rằng: fraction numerator a b plus b c plus c a over denominator a squared plus b squared plus c squared end fraction plus fraction numerator open parentheses a plus b plus c close parentheses cubed over denominator a b c end fraction greater or equal than 28

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình nghiệm đúng với mọi là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG